TEUVO LAITILA

Home Up
 

teuvo laitila

 

Research interests, keywords: history of religions, cultural anthropology, religious and nationalistic policy in Eastern Europe, especially in the Balkans and Russia, islam in the Balkans, study of myths and mythologies, religion and ecology.

My unfinished dissertation deals with the Russo-Turkish war of 1877 and 1878. I examine how the war affected the categorization and evaluation of the Finnish combatants´ self-identity and their comprehensions of the other, that is, the military enemy and the civilians of different ethnic and religious origins. The Finnish combatants numbered to a little less than one thousand among the whole Russian army.

In addition I have been a part-time member of two different projects, the one initiated in the late 1990 by the Dept. of Church History (Univ. of Helsinki) and dealing with religious transformations in Eastern Europe, the other being the Tampere Peace Research Institute´s research on the Mediterranean contacts and conflicts.

 

 

Publications:

(a selection, from 1986 onwards):

 

1. Articles in scientific periodicals

1. Teuvo Laitila: Yksin uskosta...? Ekumeeninen patriarkka Kyrillos I Loukaris (1620-1638) ja eurooppalainen suurvaltapolitiikka (Sola fide...? The ecumenical patriarch Cyril I Loukaris (1620-1638) and the European big power politics). In: Teologinen Aikakauskirja 1/1986, pp. 11-19.

2. Teuvo Laitila: Infidel Orthodox. Patriarch Gennadios II (1454-1456) and the making of the Ecumenical Patriarchate in the context of sultan Mehmed II's policy. In: Byzantium and the North, vol. 4 (1990), pp. 51-76.

3. Teuvo Laitila: Uskonto, politiikka ja nationalismi muuttuvassa sosialismissa. Tapausesimerkkinä Uzbekistan (Religion, politics and nationalism in the changing socialism: an example from Uzbekistan). In: Suomen Antropologi 2/1992, pp. 57-66.

4. Teuvo Laitila: Uskonto, politiikka ja nationalismi. Kirkkojen yhteisymmärryksen ja dialogin ongelmia Itä- ja Väli-Euroopan historian valossa (Religion, politics and nationalism. Ecclesiastical problems in mutual understanding and dialog in the light of the history of Eastern and Middle Europe). In: Teologinen Aikakauskirja 6/1993, pp. 501-508.

5. Teuvo Laitila: Islam, Bosnia ja Eurooppa - katsaus erään inhimillisen tragedian vaiheisiin (Islam, Bosnia and Europe - an overview on an human tragedy). In: Suomen Antropologi 2/1995, pp. 53-61.

6. Teuvo Laitila: Vanhauskoisuus. Venäjän kirkon 1600-luvun hajaannuksen taustahistoria ja alkuvaiheet (The Old Believers. The schism of Russian Orthodoxy in the 17th century: Backgroud and initial phase). In: Teologinen Aikakauskirja 4/1996, pp. 308-317.

 

2. Articles in collected works

7. Teuvo Laitila: Uskonnollisen kokemisen ymmärtäminen (How to understand religious experience). In: Teuvo Laitila, Ilkka Pyysiäinen, Kari Vesala, Ymmärtämisen aave? Mythos ry:n julkaisuja 3, Helsinki: Mythos ry 1986, pp. 3-17.

8. Teuvo Laitila: Valtio ja kirkko Kreikassa lainsäädännön valossa (State and church in Greece from the legislative point of view). German summary. In: Kirkko ja politiikka (Church and politics), Festschrift f. Prof. Eino Murtorinne, ed. Hannu Mustakallio. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1991, pp. 97-112.

9. Teuvo Laitila: Muslimit Euroopassa - menneisyyden arvostajia ja uuden kulttuurin tulkkeja (Muslims in Europe value traditions herald new culture). In: Islamin porteilla (On Islam's treshhold), ed. H. Allahwerdi & H. Hallenberg. Helsinki: Kirjayhtymä 1992, pp. 210-224.

10. Teuvo Laitila: Ortodoksisuuden muuttuva asema Euroopassa (The changing position of Orthodoxy in Europe). In: Ekumenia ja teologia (Ecumenism and theology), ed. A. saarelma. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuuseura 1993, pp. 65-80.

11. Teuvo Laitila: Sairaus yhteisössä. Riittitutkimuksen näkökulmia elämän kriittisiin vaiheisiin (Sickness in society. Critical periods of human life seem from the ritual studies' point of view). In: Sairaus ja ihminen (Sickness and man), ed. K. Hyry. Helsinki: SKS 1994, pp. 41-65.

12. Ilkka Ruohonen & Teuvo Laitila: Tulkintojen ja symbolien ytimissä: geertziläinen näkökulma kulttuureihin (In the heart of interpretations and symbols: a Geertzian view on cultures). In: Näköaloja kulttuureihin (Perspectives on cultures), ed. T. Nisula. Helsinki: Gaudeamus 1994, pp. 116-135.

13. Teuvo Laitila: Suomensukuiset ortodoksit idän ja lännen rajalla: rajan merkitys kulttuurien kohtaamisessa ja ymmärtämisessä (Small Finnic Orthodox people on a border between east and west: the meaning of border in cultural encounters and in understanding them). In: Koltat, karjalaiset ja setukaiset (Skolts, Karelians and the Setus), ed. T. Saarinen & S. Suhonen. Kuopio: Snellman-instituutti 1995, pp. 25-36, with English summary.

14. Teuvo Laitila: Aquatic mythologies about creation, destruction and human destiny. In: The

River, ed. M. Tuominen. Rovaniemi: Administrative Offices of the University of Lapland 1996, pp. 17-31.

15. Teuvo Laitila: Balkan - eurooppalaisen integration koetinkivi (The Balkans - a touchstone of the European integration). In: Kirkot ja Euroopan murros (Churches and the European transformation), ed. M. Kotiranta. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura 1997, pp. 75-92.

16. Teuvo Laitila: Kenen joukoissa seisot - piirteitä neuvostoetnografiasta (Who do you stand for? Outlining Soviet etnography). In: Kaukaa haettua. Kirjoituksia antropologisesta kenttätyöstä (Fetched faraway. Writings on anthropological field work), ed. A.-M. Viljanen & M. Lahti. (Festschrif f. Prof. Matti Sarmela.) Helsinki: Suomen Antropologinen Seura 1997, pp. 237-246.

 

3. Articles in proceedings of scientific seminars

17. Teuvo Laitila: The 'soldiers' of St Constantine, Paradigmatic models and experience in Anastenari. In: Mythology and cosmic order, ed. R. Gothóni & J. Pentikäinen. Studia Fennica 32, Helsinki: SKS 1987, pp. 105-113.

18. Teuvo Laitila: Local variants and universal tradition - an evaluation of Martti Haavio's phenomenological study of myths. In: Uralic mythology and folklore, ed. M. Hoppál & J. Pentikäinen. Budapest & Helsinki: SKS 1989, pp. 49-58.

 

4. Monographies

19. Veljeys ja epäsopu. Monikansallinen Jugoslavia teoriana ja käytäntönä (Brotherhood and disagreement. Multinational Yugoslavia in theory and practice). Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, tutkimuksia 67. Tampere: TAPRI 1997, 334 pp.

 

5. Textbooks (university level)

20. Aarno Lahtinen, Teuvo Laitila, Ernst Suttner, Usko, toivo ja vallankumous. Kristinusko ja kirkot Neuvostoliitossa (Faith, hope and revolution. Christianity and churches in the Soviet Union), Helsinki: Otava 1991, 383 pp. Laitila has written chapters one (state and church in Russia, pp. 13-30), two (critique of religion and antireligious propaganda, pp. 31-67) and four (the Russian Orthodox Church, pp. 85-199)

 

6. Other

21. Teuvo Laitila: Vatsa, vakaumus ja 'vuosisatojen pimeys'. Ortodoksien asemasta ja kääntymisestä islamiin osmanien valtakunnassa (Nurture, faith and the 'dark centuries'. Orthodox people and their conversion to Islam in the Ottoman empire). Ortodoksia vol. 37 (1987), pp. 44-66, with English summary.

22. Teuvo Laitila: Islam Euroopassa (Islam in Europe) ja/and Islam Neuvostoliitossa (Islam in the Soviet Union). In: YK-tiedote 1/1991, pp. 26-31.

23. Teuvo Laitila: Kirjallisuutta Itä-Euroopan uskonnollisesta elämästä (Bibiliography on religions in Eastern Europe), ed. T. Laitila. Unpublished, compiled in 1991, available in photocopies. 117 pp., Dept. of Orthodoxy and East European Church Studies.

24. Teuvo Laitila: Euroopan islamilainen kulttuuriperintö. Jugoslavian kriisin taustat (The Islamic cultural heritage in Europe. Backgroud for the Yugoslavian crisis). In: Vartija 2/1993, pp. 57-66.

25. Teuvo Laitila: Tarvitaanko Itä-Euroopan tutkimusta? (Do we need the study of Eastern Europe?) In: Yliopisto 13/1993, p. 22.

26. Mikko Ketola & Teuvo Laitila: Katsaus Valtio ja uskonto Itä-Euroopan sosialistisissa maissa -projektin työskentelyyn (Outlines of the project State and church in the socialist countries of Eastern Europe). In: Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 82-83 (1992-93), pp. 461-467.

27. Teuvo Laitila: Jugoslavian hajoamisen taustaa (Background for the Yugoslavian disintegration). In: Facta 2001, supplement volume of 1994. Helsinki: WSOY pp. 73-77.

28. Teuvo Laitila: The Russian Orthodox Church in the C.I.S. In: ICMA Bulletin No. 24 (1994), pp. 5-11.

29. Teuvo Laitila: Bosnia-Hertsegovinan muslimien historia (A history of the Muslims in Bosnia-Herzegovina) ja/and Bosnia uutisena: islamin kuva sodassa (Bosnia as news: the notion of Islam in war). In: Maailmanpyörä 2/1995, pp. 24-27.

30. Teuvo Laitila: Kilvoittelu ja vaihto ihmisen eettisinä suhteina luontoon karjalaisen perinteen valossa (Anthropological thoughts on ethics: time perception and rituals in the traditional Karelian community). In Ortodoksia vol. 44 (1995), pp. 85-98, with English summary.

31. Teuvo Laitila: Pravoslavnoe obrazovanie v finskih shkolad (Orthodox education in Finnish schools). In: Vera eskön. Hristianskaja gazeta severa rossii No. 208-209 (1996), pp. 13-14.

32. Teuvo Laitila: Uskonto, rauha ja konfliktit entisessä Jugoslaviassa (Religion, peace and conflicts in the former Yugoslavia). In: Teologinen Aikakauskirja 1/1997, pp. 62-67.

In addition, several dozens of book reviews in various periodicals.
 

Copyright: ViGuera   Last updated: 04/25/07   For problems or questions regarding this web please contact [ViGuera]